Satoshi Kashiwaya Laboratory: Members

Professors

Satoshi KASHIWAYA [Professor]
s.kashiwaya(at)ap.pse.nagoya-u.ac.jp
Koji ASAKA [Lecturer]
asaka(at)nagoya-u.jp
Hitoshi NAKAHARA [Asst. Prof.]
nakahara(at)nagoya-u.jp

Secretary

Tomoko ARAKAWA

Researchers

Kohei TSUMURA Rikizo YANO

Students

Satoshi TOMA [M2] Takahito HIBI [M2] Kentaro YAMAUCHI [M2]
Dong Jae SHIN [M2]
Seiichiro ITO [M1] Masahiro YAMAMOTO [M1]
Taiki TSUDA[B4] Hironori TESHIMA[B4] Seungju PAIK [B4]
Back to the Home